تعبیر خواب حکمت 20

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

پشتی

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني پشتي در خواب حرفه و شغلي است که داريم يا پولي است که دور از چشم ديگران اندوخته ايم و يا در آينده مي اندوزيم و جمع مي کنيم. اگر در خواب ديديد که به پشتي و مخده تکيه داده و نشسته ايد و احساس آرامش و...برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

پستان

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن پستان در خواب بر پنج وجه است. اول: فرزندان. دوم: دختران. سوم: خادمان. چهارم: دوستان. پنچم: برادران. تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني اگر مردي بيند كه پستان مردي مي مكد، دليل كه بيمار شود. اگر زنش آبستن بود، پسر آورد. اگر زن بيند كه از...برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

پری

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن پري در خواب بر پنج وجه است. اول: دوستي عزيز. دوم: بخت و دولت. سوم: كاري كه دارد از او كامراني يابد. چهارم: بزرگي و حشمت. پنجم: خبر دروغ و كارهاي باطل است. تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين پري به خواب ديدن، اگر خوشخوي...برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

پرستاری

تعبیر خواب پرستاری به روایت بزرگان  تعبیر خواب پرستاری تعبير خواب پرستاری به روايت آنلی بیتون ۱ـ اگر زنی خواب ببیند از نوزاد خود پرستاری می کند ، نشانه آن است که به کاری دلپذیر مشغول خواهد شد . ۲ـ اگر دختری خواب ببیند از نوزادی پرستاری می کند ، علامت آن است که...برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...