خجالتی بودن ممکن است با اضطراب اجتماعی همراه باشد   آیا افرادی که به خاطر اضطراب شدید نمی توانند در جامعه حضور یابند و از هرگونه تعاملی اجتناب می کنند، می توانند این حالت را ناشی از یک کمرویی ساده تلقی کنند؟ همه ما وقتی قرار است برای اولین بار […]