لوک اویتنهاو می گوید : تماشای آن :به جشنی دعوت خواهید شد آتش بازی کردن : در یک بازی در فضای باز شرکت خواهید کرد   آنلی بیتون مى‏گوید: آتش بازى در خواب، علامت تندرستى و سلامتى است. اگر دخترى در خواب بیند که آتش بازى مى‏کند، دلیل دیدن مکان‏ها […]

حضرت دانیال گوید: اگر کسی آتش بی دود در خواب بیند دلیل که به پادشاهی نزدیک شود و کار بسته او گشاده شود. اگر بیند که کسی وی را در آتش افکند و وی را سوخت دلیل کند که پادشاه بر وی ستم کند، لیکن زود خلاصی یابد و بشارت […]