محمد بن سیرین گوید: دیدن آبنوس در خواب، مردی بود که در کار خویش سخت و محکم، اما توانگر و بخیل بود و از وی چیزی به کس نرسد   ابراهیم کرمانی گوید: آبنوس در خواب، زنی بود هم بر این صنعت که یاد کرده شد.   حضرت امام جعفر […]