تعبیر خواب طلا برای زن باردار

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

تعبیر خواب طلا

محمد بن سیرین گوید : طلا در خواب، مردان را غرامت و غم و اندوه است و زنان را نیکو و پسندیده بود. اگر بیند که طلا ببافت یا کسی به او داد، دلیل بود که مالش ضایع گردد، یا تاوانی بر وی افتد، یا کسی بر وی خشم گیرد. ابراهیم کرمانی گوید :...برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...