تعبیر خواب ذکر یا حسین

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

تعبیر خواب ذکر ، تعبیر ذکر کردن در خواب

محمدبن سیرین گوید :تسبیح کردن به خواب، مطیع بودن است بر فرمان حق. اگر بیند تسبیح می کرد، دلیل که مطیع است بر فرمان حق و از غم و اندوه فرج یابد. اگر بیند تسبیح به خواب با خود داشت غم و اندوهی بدو رسد، ولکن او را در آن اجر و ثواب است....برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...

error: Content is protected !!