دسته: ن

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

تعبیر خواب نا امیدی ، تعبیر نا امید شدن در خواب

آنلی بیتون م‏یگوید : اگر در خواب مشاهده کنید که از چیزى ناامید شده‏اید، بیانگر آن است که دچار مشکل و گرفتارى خواهید شد. اگر در خواب شخصى را ناامید ببینید، بیانگر آن است که یکى از نزدیکانتان غمگین و ناراحت است. درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب ناامیدی : شانس شما در...برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

تعبیر خواب نابینا ، تعبیر نابینا شدن در خواب

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن نابینائی در خواب بر شش وجه است. اول: درویشی (فقر وبی چیزی). دوم: بدحالی. سوم: غم واندوه. چهارم: نقصان(نقص در بدن). پنجم: مال. ششم: تباهى دین. قوله تعالى: »صم بکم عمى فهم لا یرجعون« (بقره، آیه ۱۸) اگر نابینا بیند که بینا شده بود، دلیل که از...برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

تعبیر خواب ناپدید شدن ، تعبیر ناپدید شدن در خواب

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما ناپدید می شوید : از شما دزدی خواهد شد . شما در می یابید که چیزهایی ناپدید شده اند : پول بدست می آورید . همراه شما ناپدید می شود : پول براحتی نصیبتان میشود . دوستان ناپدید می شوند : یک بیماری در فامیل تعبیر خواب...برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

تعبیر خواب ناتوان ، تعبیر ناتوانی در خواب

آنلی بیتون م‏یگوید : اگر در خواب احساس ناتوانى کنید، نشانه‏ى آن است که حادثه‏ى ناگوارى پیش رو خواهید داشت. اگر در خواب شخص ناتوانى را ببینید، یعنى دچار خسارت مى‏شوید. درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما ابداً توانایی ندارید : بزودی بیمار خواهید شد . به ناتوانی جنسی دچار شده اید :...برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

تعبیر خواب ناخدا ، تعبیر دیدن ناخدا در خواب

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یک ناخدا : مرگ یک دشمن شما ناخدا هستید : مشکلات شما را تهدید خواهند کرد . خود را به اتفاق یک ناخدا می بینید : دوستان جدید پیدا خواهید کرد . خالد بن علی بن محد العنبری گوید : دیدن ناخدا در خواب، بر سفری دور...برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

تعبیر خواب ناخن ، تعبیر دیدن ناخن در خواب

حضرت امام جعفر صادق فرماید : تعبیر ناخن در خواب بر شش وجه است ۱-قوت ونیرومندی ۲-قدرت ومنزلت ۳-شجاعت ودلیری ۴-فرزند ۵-منفعت ۶-فرزندان غلام وکنیز لوک اویتنهاو می گوید : ناخن بلند : سود کوتاه : ضرر گرفتن ناخن : شرمساری مولف گوید : درآمدن ناخن یعنی بیماری یکی از نزدیکان یا خودش آنلی...برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

تعبیر خواب ناخن کوتاه و بلند یا ناخن شکسته در خواب

حضرت امام جعفر صادق فرماید : تعبیر ناخن در خواب بر شش وجه است ۱-قوت ونیرومندی ۲-قدرت ومنزلت ۳-شجاعت ودلیری ۴-فرزند ۵-منفعت ۶-فرزندان غلام وکنیز لوک اویتنهاو می گوید : ناخن بلند : سود کوتاه : ضرر گرفتن ناخن : شرمساری مولف گوید : درآمدن ناخن یعنی بیماری یکی از نزدیکان یا خودش آنلی...برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

دیدن ناخن در خواب نشانه چیست؟

حضرت امام جعفر صادق فرماید : تعبیر ناخن در خواب بر شش وجه است ۱-قوت ونیرومندی ۲-قدرت ومنزلت ۳-شجاعت ودلیری ۴-فرزند ۵-منفعت ۶-فرزندان غلام وکنیز لوک اویتنهاو می گوید : ناخن بلند : سود کوتاه : ضرر گرفتن ناخن : شرمساری مولف گوید : درآمدن ناخن یعنی بیماری یکی از نزدیکان یا خودش آنلی...برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

تعبیر دیدن ناخن در خواب

حضرت امام جعفر صادق فرماید : تعبیر ناخن در خواب بر شش وجه است ۱-قوت ونیرومندی ۲-قدرت ومنزلت ۳-شجاعت ودلیری ۴-فرزند ۵-منفعت ۶-فرزندان غلام وکنیز لوک اویتنهاو می گوید : ناخن بلند : سود کوتاه : ضرر گرفتن ناخن : شرمساری مولف گوید : درآمدن ناخن یعنی بیماری یکی از نزدیکان یا خودش آنلی...برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

تعبیر خواب ناخن

حضرت امام جعفر صادق فرماید : تعبیر ناخن در خواب بر شش وجه است ۱-قوت ونیرومندی ۲-قدرت ومنزلت ۳-شجاعت ودلیری ۴-فرزند ۵-منفعت ۶-فرزندان غلام وکنیز لوک اویتنهاو می گوید : ناخن بلند : سود کوتاه : ضرر گرفتن ناخن : شرمساری مولف گوید : درآمدن ناخن یعنی بیماری یکی از نزدیکان یا خودش آنلی...برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...