دسته: غ

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

تعبیر خواب غار ، تعبیر دیدن غار در خواب

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند در غار رفت و در آنجا مقیم شد، دلیل که از دنیا برود. اگر بیند در غار رفت و بیرون آمد، دلیل که به کاری سخت گرفتار شود. اگر بیند در غار رفت و آن غار روشن شد، دلیل که او را در زندان کنند. اگر غار...برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

تعبیر خواب غاز ، تعبیر دیدن غاز در خواب

لوک اویتنهاو می گوید : غاز پر کندن غاز : سرخورده شدن بریان کردن غاز: یک مهمان خریدن غاز : به شما مانند یک احمق نگاه میشود خوردن آن : یک همراه پرچانه غازی که پرواز میکند : یک سفر بزرگ در انتظارتان است کشتن آن : ارث غاز وحشی : خبرهایی از خارج...برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

تعبیر خواب غارت ، تعبیر غارت کردن در خواب

اگر در خواب بیند مال را غارت کردند، دلیل که به سبب مال غم خورد.   جابر مغربی گوید : اگر بیند لشگر اسلام دیار کفر را غارت کردند، دلیل که کافران را مصیبت رسد. اگر بیند لشگر کفر دیار اسلام را غارت کردند، دلیل که اندوهی به اسلام رسد.   حضرت امام جعفر...برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

تعبیر خواب غایب ، تعبیر غایب در خواب

محمد بن سیرین گوید : اگر به خواب بیند که غایب از سفر بازآمد، دلیل که کار بسته بر وی گشاده گردد، اما غائب به سفر دیگر رود و خبرش دیرتر رسد.   جابر مغربی گوید : اگر بیند غایبش از سفر سواره بازآمد، دلیل که آن غایب با مال و نعمت بازآید.  ...برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

تعبیر خواب غایط ، تعبیر دیدن غایط در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : غایط، یا مدفوع انسان چیزی است که در خواب ها بسیار دیده می شود و غالب مراجعه کنندگان به معبران در این باره سئوال می کنند و اهل تعبیر نیز فراوان در این باره حرف زده و نوشته اند. این شهرت دارد که می گویند غایط در خواب پول...برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

تعبیر خواب غبار ، تعبیر دیدن غبار در خواب

اگر درخواب بیند که غبار بر چیزی نشسته بود، اگر ملک او بود، دلیل که قدر آن مال حاصل کند. ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند روی او پرغبار بود، دلیل که وی عقوبتی رسد. اگر در خواب بیند غبار را در زمین و ملک خود بیند، دلیل که به قدر آن مال حاصل...برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

تعبیر خواب غربال ، تعبیر دیدن غربال در خواب

محمد بن سیرین گوید : دیدن غربال به خواب، دلیل بر خادمی بود تمیز. اگر بیند غربال نو داشت، دلیل که او را خادم یا کنیزک پاکیزه حاصل شود. اگر بیند غربال از وی ضایع شد، دلیل که خادم از وی جدا شود.   ابراهیم کرمانی گوید : اگر درخواب بیند که غله به...برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

تعبیر خواب غرق شدن ، تعبیر غرق شدن در خواب

محمد بن سیرین گوید : اگر درخواب بیند در دریا غرق شد و بمرد، دلیل که پادشاه او را هلاک کند.   جابر مغربی گوید : اگر بیند آب او را فرو برد و باز او را بالا آورد. دلیل که کار دنیا که به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزیند. اگر بیند...برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

تعبیر خواب غروب ، تعبیر دیدن غروب آفتاب در خواب

لوک اویتنهاو می گوید : غروب آفتاب : پیری عاقبت به خیر   آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن غروب خورشید در خواب ، نشانه بی پاسخ ماندن آرزوهاست . ۲ـ اگر تاجری خواب غروب خورشید را ببیند ، علامت آن است که به هر کاری دست بزند ، آینده ای تاریک خواهد داشت...برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

تعبیر خواب غریبه ، تعبیر دیدن غریبه در خواب

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید غریبه ای شما را شاد می کند ، دلالت بر آن دارد که به محیطی سالم و صمیمی پا خواهید گذاشت . اما اگر خواب ببینید غریبه ای شما را آزار می دهد ، نشانه آن است که یأس و نومیدی در کمین شماست . ۲ـ...برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...