اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

تعبیر خواب موتور ، تعبیر دیدن موتور در خواب


آنلی بیتون م‏یگوید :

۱ـ دیدن موتور هر وسیله ای در خواب ، علامت آن است که با مشکلات و سفرهای بسیار روبرو خواهید شد ، ولی دوستان از شما حمایت خواهند کرد .

۲ـ دیدن موتور از کار افتاده در خواب ، علامت آن است که یکی از خویشاوندان خود را از دست می دهید .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک موتور : زیر فشار سختی قرار می گیرید

یک موتور روشن : منتظر موانع و مشکلات در آینده باشید .

یک موتور بخار : در تمام مدت زندگیتان براحتی پول بدست می آورید .

یک موتور بنزینی : یک غافلگیری در پیش است .

یک موتور خراب : مراقب خیانت باشید .

یک موتور خاموش : پول و منفعت

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

error: Content is protected !!