تعبیر خواب حکمت 20

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

پشتی

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی پشتی در خواب حرفه و شغلی است که داریم یا پولی است که دور از چشم دیگران اندوخته ایم و یا در آینده می اندوزیم و جمع می کنیم. اگر در خواب دیدید که به پشتی و مخده تکیه داده و نشسته اید و احساس آرامش و...برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

پستان

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق دیدن پستان در خواب بر پنج وجه است. اول: فرزندان. دوم: دختران. سوم: خادمان. چهارم: دوستان. پنچم: برادران. تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی اگر مردی بیند که پستان مردی می مکد، دلیل که بیمار شود. اگر زنش آبستن بود، پسر آورد. اگر زن بیند که از...برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

پری

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق دیدن پری در خواب بر پنج وجه است. اول: دوستی عزیز. دوم: بخت و دولت. سوم: کاری که دارد از او کامرانی یابد. چهارم: بزرگی و حشمت. پنجم: خبر دروغ و کارهای باطل است. تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین پری به خواب دیدن، اگر خوشخوی...برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

پرستاری

تعبیر خواب پرستاری به روایت بزرگان  تعبیر خواب پرستاری تعبیر خواب پرستاری به روایت آنلی بیتون ۱ـ اگر زنی خواب ببیند از نوزاد خود پرستاری می کند ، نشانه آن است که به کاری دلپذیر مشغول خواهد شد . ۲ـ اگر دختری خواب ببیند از نوزادی پرستاری می کند ، علامت آن است که...برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

تعبیر خواب پرچمدار

تعبیر خواب پرچمدار به روایت بزرگان  تعبیر خواب پرچمدار تعبیر خواب  پرچمدار به روایت آنلی بیتون دیدن پرچمدار در خواب، به این معنا است که نسبت به یکى از نزدیکان احساس حسادت مى کنید. اگر در خواب خود را پرچمدار گروهى مى بینید، به این معنا است که مشغول انجام کار مشکلى هستید.برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

پر

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین اگر کسی به خواب دید او را پرها است چون پرمرغ، دلیل که او را مهتری و بزرگی است به قدر پرها و بعضی ازمعبران گویند: پر دیدن به خواب، قوت پناه است. تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی اگر دید پرها داشت و می پرید، دلیل...برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

پخت و پز

تعبیر خواب پخت وپز به روایت بزرگان  تعبیر خواب آشپزی(پخت و پز) تعبیر خواب پخت وپز به روایت آنلی بیتون تعبیر خواب آشپزی، برای زنان، علامت نداشتن حامی است و اینکه باید از فرزندان خود بیشتر مراقبت کنند.برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

پاکت نامه

تعبیر خواب پاکت نامه به روایت بزرگان  تعبیر خواب پاکت نامه تعبیر خواب پاکت نامه به روایت آنلی بیتون تعبیر دیدن پاکت نامه در خواب، علامت شنیدن خبرهای مأیوس کننده و غم انگیز است.برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

پارک

تعبیر خواب پارک به روایت بزرگان  تعبیر خواب پارک تعبیر خواب پارک به روایت لیلا برایت دیدن پارک در خواب بیانگر آشنایى با افراد جدید است. اگر خواب ببینید که در پارکى قدم مى زنید، بیانگر حضور در یک جشن است. تعبیر خواب پارک به روایت آنلی بیتون ۱ـ اگر خواب ببینید در پارک...برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

پادرمیانی

تعبیر خواب پادرمیانی به روایت بزرگان  تعبیر خواب پادرمیانی تعبیر خواب پادرمیانی به روایت امام جعفر صادق  تعبیر پادرمیانى درخواب برسه وجه است: ۱-نزد کسى که پادرمیانى او را کرده است مقیم مى شود. ۲-به او عنایت و توجه مى کند. ۳-خیر و منفعت به او مى رسد. اگر ببیند از بایندان ( وساطت...برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...