تعبیر خواب حکمت 20

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

پشتی

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني پشتي در خواب حرفه و شغلي است که داريم يا پولي است که دور از چشم ديگران اندوخته ايم و يا در آينده مي اندوزيم و جمع مي کنيم. اگر در خواب ديديد که به پشتي و مخده تکيه داده و نشسته ايد و احساس آرامش و...برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

پستان

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن پستان در خواب بر پنج وجه است. اول: فرزندان. دوم: دختران. سوم: خادمان. چهارم: دوستان. پنچم: برادران. تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني اگر مردي بيند كه پستان مردي مي مكد، دليل كه بيمار شود. اگر زنش آبستن بود، پسر آورد. اگر زن بيند كه از...برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

پری

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن پري در خواب بر پنج وجه است. اول: دوستي عزيز. دوم: بخت و دولت. سوم: كاري كه دارد از او كامراني يابد. چهارم: بزرگي و حشمت. پنجم: خبر دروغ و كارهاي باطل است. تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين پري به خواب ديدن، اگر خوشخوي...برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

پرستاری

تعبیر خواب پرستاری به روایت بزرگان  تعبیر خواب پرستاری تعبير خواب پرستاری به روايت آنلی بیتون ۱ـ اگر زنی خواب ببیند از نوزاد خود پرستاری می کند ، نشانه آن است که به کاری دلپذیر مشغول خواهد شد . ۲ـ اگر دختری خواب ببیند از نوزادی پرستاری می کند ، علامت آن است که...برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

تعبیر خواب پرچمدار

تعبیر خواب پرچمدار به روایت بزرگان  تعبیر خواب پرچمدار تعبير خواب  پرچمدار به روايت آنلی بیتون دیدن پرچمدار در خواب، به این معنا است که نسبت به یکى از نزدیکان احساس حسادت مى کنید. اگر در خواب خود را پرچمدار گروهى مى بینید، به این معنا است که مشغول انجام کار مشکلى هستید.برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

پر

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر كسي به خواب ديد او را پرها است چون پرمرغ، دليل كه او را مهتري و بزرگي است به قدر پرها و بعضي ازمعبران گويند: پر ديدن به خواب، قوت پناه است. تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی اگر ديد پرها داشت و مي پريد، دليل...برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

پخت و پز

تعبیر خواب پخت وپز به روایت بزرگان  تعبیر خواب آشپزی(پخت و پز) تعبير خواب پخت وپز به روايت آنلی بیتون تعبیر خواب آشپزی، برای زنان، علامت نداشتن حامی است و اینکه باید از فرزندان خود بیشتر مراقبت کنند.برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

پاکت نامه

تعبیر خواب پاکت نامه به روایت بزرگان  تعبیر خواب پاکت نامه تعبير خواب پاکت نامه به روايت آنلی بیتون تعبیر دیدن پاکت نامه در خواب، علامت شنیدن خبرهای مأیوس کننده و غم انگیز است.برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

پارک

تعبیر خواب پارک به روایت بزرگان  تعبیر خواب پارک تعبير خواب پارک به روايت لیلا برایت دیدن پارک در خواب بیانگر آشنایى با افراد جدید است. اگر خواب ببینید که در پارکى قدم مى زنید، بیانگر حضور در یک جشن است. تعبير خواب پارک به روايت آنلی بیتون 1ـ اگر خواب ببینید در پارک...برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...

اگر تعبیر خواب خود را نیافتید آن را جستجو کنید. :

پادرمیانی

تعبیر خواب پادرمیانی به روایت بزرگان  تعبیر خواب پادرمیانی تعبير خواب پادرمیانی به روايت امام جعفر صادق  تعبیر پادرمیانى درخواب برسه وجه است: ۱-نزد کسى که پادرمیانى او را کرده است مقیم مى شود. ۲-به او عنایت و توجه مى کند. ۳-خیر و منفعت به او مى رسد. اگر ببیند از بایندان ( وساطت...برای مشاهده کامل تعبیر خواب

  کلیک   کنید...