لوک اویتنهاو می گوید : آدرس رابا صدای بلند خواندن: تغییراتی در آینده صورت خواهد گرفت آدرس را روی پاکت نوشتن : شما خبرهای جالبی خواهید شنید بدنبال یک آدرس رفتن : بزرگ شدن خانواده و یا جمع دوستان به دنبال یک آدرس گشتن : اتلاف وقت   درکتاب سرزمین […]

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : آدامس : شما آدامس دارید : شخصی شما را مثل سایه دنبال میکند. شما آدامس میجوید : به دلایل بسیاری باید از بعضی کارهایتان پشیمان باشید . مطالب مشابه :تعبیر خواب بلند قد شدنتعبیر خواب شتر مرغ به روایت امام صادقخواب رفتن به خانه […]