اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

مدل ابروی تان را بر اساس فرم صورت تان انتخاب کنید


برای هماهنگ کردن مدل ابرو با فرم صورت، ۶ فرم صورت تعریف می شود. این فرم ها عبارتند از : صورت بیضی، صورت کشیده، صورت گرد، صورت مثلثی، صورت قلبی و صورت الماسی.
از تصاویر کمک بگیرید و بنابر فرم صورت تان، مدل ابروی تان را انتخاب کنید.

مدل ابروی مناسب برای صورت بیضی، کشیده و گرد
مدل ابروی مناسب صورت
صورت بیضی، کشیده و گرد

مدل ابروی مناسب برای صورت مثلثی، قلبی و الماسی

مدل ابرو
صورت مثلثی، قلبی و الماسی