اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

مار زنگی یا مار زنگوله‌ ای چه نوع ماری است؟


- مار زنگی

 

مار زنگی یا مار زنگوله‌ ای سرده‌ای از مارهای سمی است، این مار هنگام خطر با تکان دادن دم صدایی ایجاد می‌کند که شباهت زیادی به صدای زنگ و زنگوله دارد. به همین علت به مار زنگی یا زنگوله‌ای معروف گردیده است.

مارها، همان گونه که به علت وجود اختلافات ظاهری یا ویژگی‌های باطنی به گروه‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. هر گروه از آن‌ها نیز دارای گونه‌ها و تیره‌های متعددی هستند. در میان مارهای زهری مار زنگی الماسی از همه کوتاه‌تر است. ۳۶ گونه مار زنگی سناسایی شده که همگی آن‌ها بومی قاره آمریکا (از کانادا تا آرژانتین) هستند.