اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

تعبیر دیدن آب دریا در خواب


یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن آب دریا در خواب نشانه فراخی روزی بود