به مجله اینترنتی حکمت 20 , حاوی برترین مطالب اینترنت خوش آمدید.

تعبیر دیدن آب دریا در خواب | مجله اینترنتی حکمت 20
اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

تعبیر دیدن آب دریا در خواب


یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن آب دریا در خواب نشانه فراخی روزی بود