اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

تعبیر خواب جایی آتش گرفتن


آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید جایی آتش گرفته اما در آتش سوزی کسی جان خود را از دست نداده است ، نشانه آن است که با وقوع حادثه ای شادمانی و نشاط خاطر شما فراهم خواهد شد .

RelatedPost