اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

تعبیر خواب انگشت شصت


درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب انگشت شصت خودتان : یک دوره خوب در زندگیتان شروع می شود .

شصت شما زخمی می شود : منتظر ضررهای مالی باشید .

شصت شما می سوزد : دوستان حسود شما را احاطه می کنند .