اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

تعبیر خواب انواع توت


لیلا برایت میگوید:

دیدن توت‏هاى نارس و کال در خواب، بیانگر غم و ضرر مالى است. اگر در خواب ببینید که مشغول خوردن توت هستید، به این معنا است که روزهاى خوشى پیش رو دارید. اگر در خواب خود را مشغول جمع‏آورى توت ببینید، بیانگر آن است که از کار زیاد خسته و نومید شده‏اید. فروختن توت در خواب، نشانه‏ى این است که براى تهیه‏ى خرج روزانه خود دچار مشکل مى‏شوید.