اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

تعبیر خواب آدامس


درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

آدامس : شما آدامس دارید : شخصی شما را مثل سایه دنبال میکند.

شما آدامس میجوید : به دلایل بسیاری باید از بعضی کارهایتان پشیمان باشید .