اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

تعبیر خواب آثار باستانی


لیلا برایت میگوید:

اگر آثار باستانى را در خواب ببینید، بدین معنى است که تا زمان زیادى شادى و خوشحالى براى شما به دست نخواهد آمد.