اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

تعبیر خواب آتش نشانی


آنلی بیتون می گوید:

دیدن آتش‏نشانى در خواب، به معنى این است که شما دچار دردسر بسیار بزرگى میى‏شوید.