اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

تعبیر خواب آتش بازی


لوک اویتنهاو می گوید :

تماشای آن :به جشنی دعوت خواهید شد
آتش بازی کردن : در یک بازی در فضای باز شرکت خواهید کرد

 

آنلی بیتون مى‏گوید:

آتش بازى در خواب، علامت تندرستى و سلامتى است.

اگر دخترى در خواب بیند که آتش بازى مى‏کند، دلیل دیدن مکان‏ها دور مى‏باشد.

 

اچ میلر مى‏گوید:

دیدن آتش دلیل فریب خوردن و ناامید شدن است.

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک آتش بازی : یک بچه به زودی بدنیا می آید.

یک نمایش آتش بازی را تماشا میکنید : دیوانگیهای شما برایتان ایجاد دردسر میکند.

یک نمایش آتش بازی را تماشا میکنید : شادی

RelatedPost