اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

تعبیر خواب آتشفشان


آنلی بیتون مى‏گوید:

دیدن آتشفشان در خواب ، نشانه‌آن است که با کسانی مخالفت می کنید که شهرت شما را به عنوان شهروندی درستکار و خوش برخورد ، زیر سؤال می برند .

دیدن آتشفشان در خواب، نشانه‏ى مخالفت دوستان و آشنایان با شهرت شما مى‏باشد.

RelatedPost