اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

تعبیر خواب آب پاش


لیلا برایت می گوید:

دیدن آب پاش به معنى این است که صاحب یک باغ در جایى خوش آب و هوا خواهید شد.