اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

تعبیر خواب آب متعفن


منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

آب متعفن وتیرگی آن بیماری است.