به مجله اینترنتی حکمت 20 , حاوی برترین مطالب اینترنت خوش آمدید.

تعبیر خواب آب متعفن | مجله اینترنتی حکمت 20
اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

تعبیر خواب آب متعفن


منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

آب متعفن وتیرگی آن بیماری است.