اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

تعبیر خواب آب دریا


یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن آب دریا در خواب نشانه فراخی روزی بود

RelatedPost