تعبیر خواب حکمت 20

کامل ترین تعبیر خواب در بین سایت های ایرانی

تعبیر خواب آب دریا | مجله اینترنتی حکمت 20
اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

تعبیر خواب آب دریا


یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن آب دریا در خواب نشانه فراخی روزی بود