اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

تعبیر خواب آب دادن


ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که بی بها آب به مردم همی داد، دلیل کند که در دنیا و آخرت خیر او به مردم برسد و جایگاه خراب آبادان کند.

 

حضرت دانیال گوید:

آب دادن مردمان را،دلیل کند بر دین و دیانت و کردارهای نیک و پسندیده