اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

تعبیر خواب آب خنک


لوک اویتنهاو می گوید :

آب خنک در خواب نشانه خوشبختی است.