اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

تعبیر خواب آب حمل کردن


لوک اویتنهاو می گوید :

حمل آب : کمک در یک موقعیت بسیار دشوار

RelatedPost