تعبیر خواب حکمت 20

کامل ترین تعبیر خواب در بین سایت های ایرانی

تعبیر خواب آب حمل کردن | مجله اینترنتی حکمت 20
اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

تعبیر خواب آب حمل کردن


لوک اویتنهاو می گوید :

حمل آب : کمک در یک موقعیت بسیار دشوار