به مجله اینترنتی حکمت 20 , حاوی برترین مطالب اینترنت خوش آمدید.

تعبیر خواب آب حمل کردن | مجله اینترنتی حکمت 20
اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

تعبیر خواب آب حمل کردن


لوک اویتنهاو می گوید :

حمل آب : کمک در یک موقعیت بسیار دشوار