اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

تعبیر خواب آب جوش


لوک اویتنهاو می گوید :

آب جوش : دعوا و دشمنی

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

جوشاندن آب فتنه انگیزی است. سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگین است.