تعبیر خواب حکمت 20

کامل ترین تعبیر خواب در بین سایت های ایرانی

تعبیر خواب آب برداشتن | مجله اینترنتی حکمت 20
اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

تعبیر خواب آب برداشتن


لوک اویتنهاو می گوید :
آب برداشتن در خواب نشانه این است که خبری خواهید شنید.