اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

تعبیر خواب آب برداشتن


لوک اویتنهاو می گوید :
آب برداشتن در خواب نشانه این است که خبری خواهید شنید.

RelatedPost