اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

تعبیر خواب آب بازی


آنلی بیتون می‏گوید:
۱- اگر در رؤیا خود را مشغول آب بازى با دیگران ببینید، به معنى آن است که ناگهان به مسائل عاشقانه علاقمند خواهید شد.

۲- اگر خواب ببینید کسی آب بر سر شما می پاشد ، نشانه آن است که به معشوق خود خواهید رسید.

RelatedPost