اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

تعبیر خواب آبگیر


لوک اویتنهاو می گوید :

آبگیر : مراقب خودتان باشید

 

لیلا برایت مى‏گوید:

دیدن آبگیر نشانهء آن است که براى کسى از اطرافیانتان اتفاق بدى رخ خواهد داد.