اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

تعبیر خواب آباژور


لوک اویتنهاو می گوید :

آباژور در خواب  آشنایی عاشقانه زودگذر است