اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

آب شدن در خواب نشانه چیست؟


آنلی بیتون می گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید تکه ای یخ آب می شود ، نشانه آن است که امری باعث نگرانی شما می شود،اما به زودی سودی برایتان به ارمغان خواهد آورد .

۲ـ اگر خواب ببینید پس از یخبندانی طولانی یخها آب می شود ، نشانه آن است که در شرایطی مساعد زندگی خواهید کرد.

RelatedPost